4 mai

 

Fiecare unitate administrativ-teritoriala are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate în functie.

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, sub sanctiunea eliberarii din functie.
Potrivit art. 117 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, secretarul unitatii administrativ-teritoriale îndeplineste urmatoarele atributii:
a) avizeaza, pentru legalitate,dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;
b) participa la sedintele consiliului local,;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotarârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), în conditiileLegii nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare aconsiliului local si efectuare a lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotarârile consiliului local;
g) pregateste lucrarile supuse dezbateriiconsiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau însarcinari date de consiliul local sau de primar.